no
en
Vi søkjer Ingeniør/Teknisk

Vi søkjer Ingeniør/Teknisk

Hovudoppgåver:

 • Utvikle nye produkt
 • Forbetre eksisterande produkt
 • Forbetre produksjonsmetodar
 • Leie utviklingsprosjekt
 • Vere i aktiv dialog med kundar og samarbeidspartnerar
 • Du må rekne med reising 

 

Eigenskapar

 • Kommuniserer godt med kundar og samarbeidspartnerar på alle nivå, og klarer å omsetje deira ynskje og behov til produkt og tenester som let seg selje
 • Oppfattar raskt nye trendar og idear og kjem med forslag til korleis PLANY kan bidra inn mot desse
 • God gjennomføringsevne med aktiv målsetjing og bevisst jobbing for å nå måla
 • Deltek aktivt i teamet og delar kunnskap og kreativitet
 • Har innsikt i nødvendige standardar og prosedyrar
 • Ser løysingar der andre ser utfordringar
 • Positiv og samarbeidsvillig

 

Kvalifikasjonar

 • Erfaring med produktutvikling
 • Fortrinnsvis Bachelor/Master i ingeniørfag
 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg
 • Ønskelig med CAD-erfaring, fortrinnsvis Inventor

 

For nærare opplysningar om stillinga som Ingeniør/Teknisk kan du kontakte teknisk leiar Kjell-Åge Saure (974 77 018). Send søknad merka «Ingeniør/Teknisk» med CV innan 31. oktober til post@plany.no